Všeobecné obchodné podmienky E-SHOPU Chantall

Článok I

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti Chantall s. r.o. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 818 646, IČ DPH: SK 2020237131, DIČ: 2020237131, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 24765/B, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.chantall.sk (ďalej len „chantall.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").

2. Tieto VOP platia na území Európskej únie pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na chantall.sk.

3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na chantall.sk.

4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

6. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na chantall.sk.

7. Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na chantall.sk môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávky tovaru.

Kupujúci môže vykonávať objednávky tovaru tiež bez registrácie – priamo na chantall. Sk. 

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a obozretnosť ohľadne uchovávania týchto informácií. Kupujúci je povinný užívať užívateľský účet osobne a nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

8. Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 

Prievozská 32, P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27

9. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

Chantall s.r.o.

Dvorská cesta 2/B

Nove Zamky 940 01

Tel.: +421 905 425 465

info@chantall.sk

Článok II

Objednávka/vznik kúpnej zmluvy

1. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný vyplnený elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na chantall.sk, platobné a dodacie podmienky, a celková cena objednaného tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.

2. Tovarom sa rozumejú všetky produkty Predávajúceho uvedené v sekcii „Kolekcie“ na chantall.sk.

3. Kupujúci sa pri objednávke tovaru zaväzuje korektne a úplne vyplniť všetky požadované kolónky elektronického formulára.

4. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a/alebo za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri objednávke nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil elektronický formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

5. Odoslaním vyplneného formulára/objednávky Kupujúci berie na vedomie a výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

6. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

7. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme Predávajúceho. Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy a potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@chantall.skPredávajúci podľa svojich reálnych možností a schopností zareaguje na zmeny požadované Kupujúcim, pričom k zmene Kúpnej zmluvy dôjde len v prípade potvrdzujúceho e-mailu Predávajúceho.

8. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

8.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. meno a priezvisko, bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa); 

8.2 Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho názov, farebné prevedenie, veľkosť;

8.3 Množstvo objednávaného tovaru;

8.4 Platobné podmienky

8.5 Dodacie podmienky

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa bodu 8 tohto článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

9. Pri objednávkach tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Pre odstránenie pochybností platí, že údaje uvedené kupujúcim pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za aktuálne a správne.

Článok III

Storno objednávky

1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej .

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

2.1       V prípade, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

2.2       Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14-ich dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností Predávajúcim, vrátená

Článok IV

Poštovné a balné

1. Kupujúcemu sa tovar doručuje prostredníctvom kuriéra DHL Parcel Slovensko 

2. V prípade doručovania tovaru na území Slovenskej republiky, ak hodnota objednávky Kupujúceho presahuje sumu vo výške 190 EUR (slovom: stodeväťdesiat euro), Predávajúci si poštovné a balné neúčtuje, s výnimkou prípadu, ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu alebo ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie. V prípade doručenia tovaru na území  Českej republiky ak hodnota objednávky Kupujúceho presahuje sumu vo výške 250 EUR (slovom: dvestopäťdesiat euro), Predávajúci si poštovné a balné neúčtuje, s výnimkou prípadu, ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu alebo ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie.   

3. V prípade doručovania tovaru na území Slovenskej republiky, ak hodnota objednávky Kupujúceho nepresahuje sumu vo výške 190 EUR (slovom: stodeväťdesiat euro), Predávajúci si účtuje balné a poštovné vo výške 4,90 EUR. Pri platbe na dobierku si Predávajúci účtuje poplatok vo výške 5,90 EUR (4,90 EUR poštovné a balné + 1 EUR dobierka). V prípade doručenia na území Českej republiky , ak hodnota objednávky Kupujúceho nepresahuje sumu vo výške 250 EUR (slovom: dvestopäťdesiat euro), Predávajúci si účtuje balné a poštovné vo výške 4,90 EUR. 

Článok V

Dodacie podmienky

1. Tovar elektronicky objednaný prostredníctvom E-obchodu  Predávajúci odošle Kupujúcemu podľa dostupnosti jednotlivých druhov tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho v čo najkratšom termíne. Naším cieľom je dodať tovar do 3-5 pracovných dní po potvrdení objednávky .Bez ohľadu na lehotu uvedenú v predchádzajúcej vete je Predávajúci oprávnený pri vybranom tovare uviesť inú dobu doručenia s ohľadom na špecifickosť a dostupnosť daného tovaru.

2. Predávajúci Kupujúceho informuje o odoslaní tovaru elektronickou poštou (e-mailom) na e-mailovej adrese, ktorú Kupujúci uviedol v elektronickej objednávke.

3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

6. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky

7. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Článok VI

Cenové podmienky

1.     Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom chantall.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

2.     Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na chantall.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na chantall.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na chantall.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

3. Ponuka na predaj tovaru a ceny tohto tovaru ostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazované na chantall.sk.

Článok VII

Platobné podmienky

1.     Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby: 

1.1       PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci zaplatí celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí tovaru od kuriéra priamo kuriérovi (v prípade platby pri dodávke tovaru na dobierku je účtovaný k cene tovaru a prepravy tovaru poplatok vo výške 1 EUR za dobierku, tak ako je uvedené v článku IV. VOP;

1.2       PLATBA VOPRED, -   Prostredníctvom služby „CardPay“,

Článok VIII

Záručné podmienky a záručná doba

1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane požadovaných dokladov.

5. Reklamácia tovaru je bezplatná, pričom Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, t.j. s reklamáciou. 

6. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na chantall.sk.

Článok IX

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

Článok X

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru

2. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho niektorým z nasledovných spôsobov: 

a)     v listinnej podobe, t.j. formou doporučeného listu adresovaného na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu Dvorská cesta 2/b, 940 01 Nové Zámky  alebo 

b)    zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho info@chantall.sk

3. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP a ktorý mu poskytne Predávajúci zverejnením tohto formulára na chantall.sk.

4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 1 tohto článku VOP

5.  V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebený a, ak to možné, v pôvodnom obale.

6.  V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcemu je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený alebo opotrebený.

7. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša v prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci.

8.  V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kúpnu cenu a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim, najneskôr do (14) dní od odstúpenia od zmluvy . Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu..

9. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Článok XII

Záverečné ustanovenia

1. Pri nákupe tovaru na chantall.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na chantall.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na chantall.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo chantall.sk.

5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na chantall.sk.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na chantall.sk.

7. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho, a zároveň potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov (Ochrana osobných údajov).

V Nových Zámkoch dňa 24.07.2018

1. Kupujúcemu sa tovar doručuje prostredníctvom kuriéra DHL Parcel Slovensko 
2. V prípade doručovania tovaru na území Slovenskej republiky, ak hodnota objednávky Kupujúceho presahuje sumu vo výške 190 EUR (slovom: stodeväťdesiat euro), Predávajúci si poštovné a balné neúčtuje, s výnimkou prípadu, ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu alebo ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie. V prípade doručenia tovaru na území  Českej republiky ak hodnota objednávky Kupujúceho presahuje sumu vo výške 250 EUR (slovom: dvestopäťdesiat euro), Predávajúci si poštovné a balné neúčtuje, s výnimkou prípadu, ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu alebo ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie.   
3. V prípade doručovania tovaru na území Slovenskej republiky, ak hodnota objednávky Kupujúceho nepresahuje sumu vo výške 190 EUR (slovom: stodeväťdesiateuro), Predávajúci si účtuje balné a poštovné vo výške 4,90 EUR. Pri platbe na dobierku si Predávajúci účtuje poplatok vo výške 7,90 EUR (4,90 EUR poštovné a balné + 1 EUR dobierka). V prípade doručenia na území Českej republiky , ak hodnota objednávky Kupujúceho nepresahuje sumu vo výške 250 EUR (slovom: dvestopäťdesiat euro), Predávajúci si účtuje balné a poštovné vo výške 7,90 EUR.